ข่าวทั่วไป

ສົ່ງເສີມວຽກງານການປະມົງລຽບແຄມແມ່ນໍ້າຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສົ່ງເສີມວຽກງານການປະມົງລຽບແຄມແມ່ນໍ້າຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ 2021 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທ່ານ ລໍຮິສ ພາເລັນຕີນີ ຫົວໜ້າ ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທຳມະຊາດ ໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບ ທ່ານ ຄຳຈັນ ສີດາວົງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່ຽວກັບໂຄງການສົ່ງ ເສີມການຈັດການວຽກງານການປະມົງ ຢູ່ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງໃນ 10 ບ້ານຂອງເມືອງໄຊບູລີ ແລະ ເມືອງໄຊພູທອງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນການພັດທະນາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວຽກງານດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ສັດ ນໍ້າອື່ນໆແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊຸມຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ລຽບແຄມແມ່ນໍ້າຂອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີມູນຄ່າ 312.177 ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍຈະເລີ່ມຈາກມື້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈົນຮອດເດືອນທັນວາ ປີ 2022 ໂດຍການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ.
ທ່ານ ຄຳຈັນ ສີດາວົງ ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຊາຊົນລາວຈໍານວນຫລາຍ ດໍາລົງຊິວິດຢູ່ລຽບແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ຍຶດຖືອາຊີບການຫາປາເປັນຫລັກ, ມີຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຫລາຍກວ່າ 78% ທີ່ຫາປາຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາ (ຂໍ້ມູນສໍາຫລວດສະຖິຕິກະສິກໍາປີ 2010 ແລະ 2011). ປະຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີວັງສະຫງວນ ຫລາຍກວ່າຮ້ອຍແຫ່ງ, ແຕ່ການສ້າງວັງສະຫງວນເພີ່ມອີກ 10 ແຫ່ງຢູ່ລຽບຕາມແຄມແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ແຫ່ງນີ້ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫ່ຍຫລວງ ຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໃສບ່ອນວາງໄຂ່ຂອງປາຫລາຍຊະນິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງທາງ ດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງວັງປາ, ເຊິ່ງ ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວ ເລັ່ງໃສ່ພື້ນທີ່ຂອບເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມຈໍານວນຊັບພະຍາກອນສັດນໍ້າ ໂດຍການສ້າງຮູບແບບການຈັດການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານກົດລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ໃຫ້ແກ່ອໍານາດການ ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງກິດຈະກໍາຫລັກໂຄງການແມ່ນສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງຈັດການ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ເພື່ອຮັກສາປະຊາກອນສັດນໍ້າ ແລະ ແນວພັນປາ; ສົ່ງເສີມການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການພັດທະນາທາງເລືອກ ໃນການສ້າງລາຍຮັບ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຊັບພະຍາກອນ ນໍ້າຈືດທໍາມະຊາດ ໃນຊຸມຊົນເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການປະມົງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານ ລໍຮິສ ພາເລັນຕີນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກປະຈໍາລາວ ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2002, ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໃນປີ 2005 ບວກກັບການຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາໂຄງການຫາບັນດາແຂວງຕ່າງໆເຊິ່ງປະກອບມີແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື, ຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ ໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສໍາຄັນ ໃນໂຄງປະ ກອບຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປະມົງແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຈາກຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການລະຫວ່າງບັນດາແຂວງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການຄຸ້ມຄອງການປະມົງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

ຂໍຂອບໃຈ